آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 95/42
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
انجام تعمير و نگهداري و بهره برداري از كليه تجهيزات موجود در دشت چاري شامل چاهها و تجهيزات وابسته، خطوط انتقال آب، ابنيه و فضاي سبز محلي مربوط به نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
نوع مناقصه/ مزایده:
یک مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
225211000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
95/08/25 لغایت 95/09/13
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
300000 ریال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/10/01 - نیروگاه سیکل ترکیبی
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 237 يا58120080-034 یا 58120355-034 تماس حاصل فرماييد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است