آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 95/51
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد فيلتر هوا با پوشش نانو
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي يك مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
275000000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 95/9/25 لغايت 95/10/8
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
300000 ریال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ95/10/26 -اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان - رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان.
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 237 يا 58120355-034 ،58120080-034تماس حاصل فرماييد.