آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 95/59
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
احداث ساختمان اداری
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي يك مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
269255003 ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
95/12/08 الی 95/12/14
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
300000 ریال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 95/12/26
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 238 يا 58120355-034 تماس حاصل فرماييد.