آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 96/6
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
تهيه مواد ، طبخ و توزيع غذاي پرسنل نيروگاه
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي دو مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
000،000، 422 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
96/03/11 الی 96/03/30
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
000 ،300 ريال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/04/20
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 2066 يا 58120355-034و58120080و58133767 تماس حاصل فرماييد.