آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 96/54
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
انجام تعمير و نگهداري و بهره برداري از كليه تجهيزات موجود در دشت چاري شامل چاهها و تجهيزات وابسته، خطوط انتقال آب، ابنيه و فضاي سبز محلي
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي يك مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
000،000، 245 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
96/10/04 الی 96/10/12
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
000 ،300 ريال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/10/25
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 238 يا 58120355-034 تماس حاصل فرماييد.