آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره 97/7
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
پرسنل خدماتی این شرکت را از طريق مناقصه عمومي یک مرحله اي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي یک مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
2589000000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
97/3/9 لغايت 97/3/24
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
300000 ریال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/4/12
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 2068، 58120355- 034 ، 58120080-034 و 58133767-034 تماس حاصل فرماييد.