تهيه مواد، طبخ و توزيع غذاي پرسنل نيروگاه
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
تهيه مواد، طبخ و توزيع غذاي پرسنل نيروگاه
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي یک مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
914398964 ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
97/4/27 لغايت 97/5/7
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
872000 ریال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/5/21
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 2068 يا 58120355-034 یا 58120080-034 یا 58133767-034 تماس حاصل فرماييد.