واگذاری پرسنل خدماتی از طریق مناقصه عمومی
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
واگذاری پرسنل خدماتی شرکت مدیریت تولید برق کرمان به پیمانکار واجدشرایط
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي یک مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
106590000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
97/06/27 لغايت 97/07/10
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
872000
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/7/25
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 2068 يا 58120355-034و58120080-034و نمابر33372990-034 تماس حاصل فرماييد.