خريد 1200 عدد فیلتر هوا
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد 1200 عدد فیلتر هوا (مطابق با استانداردهاي ملي و يا بين المللي)
نوع مناقصه/ مزایده:
مناقصه عمومي یک مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
260000000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
97/07/18 لغايت 97/07/30
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
872000 ریال
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/8/21
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 2068يا 58120355-034یا 58120080-034و نمابر333372990-034 تماس حاصل فرماييد.