انجام تعمير و نگهداري و بهره برداري
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
انجام تعمير و نگهداري و بهره برداري از كليه تجهيزات موجود در دشت چاري شامل چاهها و تجهيزات وابسته، خطوط انتقال آب، ابنيه و فضاي سبز محلي
نوع مناقصه/ مزایده:
مناقصه عمومي یک مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
165000000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
97/10/03 لغايت 97/10/10
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
872000
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/10/26
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان 
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 2070يا 58120355-034یا 58120080-034و نمابر333372990-034 تماس حاصل فرماييد