تامین نیروی انسانی مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
تامین نیروی انسانی مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي يك مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
1،158،880،000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 98/07/07 لغايت 98/07/13
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
872000
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/07/25
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 2068 يا 58120355-034 و 58120080-034 و نمابر 92-33372990-034تماس حاصل فرماييد.