آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 90/17
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
تعمير و نگهداري و بهره برداري از تاسيسات آبرساني ( پنج حلقه چاه و خطوط انتقال آب و تجهيزات و تاسيسات مربوطه )
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
000، 000، 72 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 90/06/7 لغايت 90/06/16 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
000 ،100 ريال واريز به حساب جاري شماره 2201114120 بانك تجارت شعبه آزادي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 28/6/90 ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
توضیحات:

جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفنهاي 4-2521221-0341 داخلي 238 تماس حاصل فرماييد.