انجام تعمير و نگهداري و بهره برداري از كليه تاسیسات و تجهيزات موجود در دشت چاري
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
انجام تعمير و نگهداري و بهره برداري از كليه تاسیسات و تجهيزات موجود در دشت چاري شامل چاهها و تجهيزات وابسته، خطوط انتقال آب و ابنيه مربوط به نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومي يك مرحله اي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
176400000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 98/10/17 لغايت 98/10/28
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
872000
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 98/11/15-كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان- نيروگاه سيكل تركيبي كرمان - اداره تداركات و انبار
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 2070 يا58120080-034 , 58120355-034 تماس حاصل فرماييد.