تامین مواد شيميايي آزمایشگاهی
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
شناسايي و ارزيابي كيفي تامین کنندگان مواد شیمیایی
نوع مناقصه/ مزایده:
فراخوان عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 98/11/19 لغايت 98/11/30
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 98/12/14-كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان- نيروگاه سيكل تركيبي كرمان - اداره تداركات و انبار
دریافت فایل مناقصه:
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 2078يا 58120355-034 تماس حاصل فرماييد.