آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره 99/65
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان شرکت مدیریت تولید برق کرمان از محل شهر کرمان به نیروگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی و بالعکس به وسیله خودروی مینی بوس هیوندا
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
مبلغ سپرده شركت در مناقصه معادل 000، 760، 581 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 99/08/05 لغايت 99/08/11 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفي نامه كتبي
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
827/000 ريال واريز به حساب جاري شماره 1015805972 بانك رسالت شعبه بلوار جمهوري اسلامي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/08/22 مي باشد كه حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادات آزاد مي باشد.
توضیحات:

جهت مشاهده آگهي و خلاصه اسناد به سايت هاي tender.tpph.ir, kpp.co.ir و پايگاه ملي مناقصات كشوربه آدرس iets.mporg.ir مراجعه و براي كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهاي 4-32521221-034 داخلي 2065 آقاي نورالديني و 2078 آقاي يزداني و همچنيبن نمابر 92-33372990-034 تماس حاصل فرماييد.