آگهي مزايده عمومي یک مرحله اي شماره 99/79
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
فروش باتريهای مستعمل واقع در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
مبلغ 000، 000، 281 ریال ( به پیشنهادات فاقد ضمانتنامه یا سپرده، ضمانتنامه های بانکی اشتباه يا سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد)
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 99/10/17 لغايت 99/10/27
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
مبلغ خرید اسناد 872000 ريال واريز به حساب جاري شماره 1015805972 بانك رسالت شعبه بلوار جمهوري اسلامي بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 12 صبح روز دو شنبه مورخ 13/11/99 مي باشد كه حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادات آزاد مي باشد. ( حداکثر 2 نفر)
توضیحات:

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است. جهت مشاهده آگهي و خلاصه اسناد به سايت هاي tender.tpph.ir, kpp.co.ir و پايگاه ملي مناقصات كشوربه آدرس iets.mporg.ir مراجعه و براي كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهاي 4-32521221-034 داخلي 2065 آقاي نورالديني و 2078 آقاي يزداني و همچنيبن نمابر 33372990-034 تماس حاصل فرماييد.