آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 86/ 99
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
خريد 1200 عدد فيلتر هوا
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
مبلغ 000، 000، 420 ريال (به پيشنهادات فاقد ضمانتنامه يا سپرده، ضمانتنامه هاي بانكي اشتباه يا سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 99/11/06 لغايت 99/11/15 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفينامه
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
000، 872 ريال واريز به حساب جاري 1015805972 بانك رسالت شعبه بلوار جمهوري اسلامي بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ 04/12/ 99 مي باشدكه حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادات آزاد مي باشد.(حداكثر 2نفر)
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 238 يا 58120355-034 تماس حاصل فرماييد.