آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره 90/99-1400
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
خرید هیدرازین هیدراته 55%
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
مبلغ سپرده شركت در مناقصه معادل 520،000،000 ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 1400/01/26 لغايت1400/02/04 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفي نامه كتبي
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
827/000 ريال واريز به حساب جاري شماره 2/ 1580597 /10 بانك رسالت شعبه بلوار جمهوري اسلامي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/02/27 مي باشد كه حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه و گشايش پيشنهادات آزاد مي باشد.
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 238 يا 58120355-034 تماس حاصل فرماييد.