آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 15/91
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
یک مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
000، 500، 68 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 6/3/91 لغايت 11/3/91 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفي نامه كتبي
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
000 ،150 ريال واريز به حساب جاري شماره 2201114120 بانك تجارت شعبه آزادي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
حداكثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 23/3/91 تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 24/3/91
توضیحات:

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفنهاي 4-2521221-0341 داخلي 238 تماس حاصل فرماييد