آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 91/26 (2)
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
نوع مناقصه/ مزایده:
دو مرحله ای
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
000 ، 360 ، 181 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 27/8/91 لغايت 7/9/91 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
150,000 ريال واريز به حساب جاري 2201114120 بانك تجارت شعبه آزادي بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
حداكثر تا ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 19/9/91 زمان گشايش پاكات پيشنهادي : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 20/9/91