توصیه بهره برداری

موضوع : سوئيچ هاي ليكيج گازوئيل
  در صورتي كه دو عدد از سه سوئيچ leakage گازوئيل بزرگتر از max يا به عبارتي آلارمي باشند  امكان تغيير  selection  سوخت چه در هنگام استارت واحد و يا در هنگام چنج سوخت وجود ندارد و بايستي ابتدا سوئيچ هاي فوق الذكر درين داده شده و پس از آن انتخاب سوخت انجام شود .

در صورت اور رنج شدن سیگنال ترانسمیتر MBP13CP101 
 فشار بعد از استپ ولو گاز ،
 (فشار بیشتر از 25 بار ) ،
واحد RUN BACK  می شود.

عواملی که باعث تریپ پمپ اینجکشن می شوند:
1-    عمل کردن سوئیچ فشار قبل از پمپ MBN12CP001 (1.5 بار ظاهر و 2.5 بار ریست می شود ).
2-    عمل کردن سوئیچ دمای قبل ازپمپMBN12CT001 (55 درجه ظاهر و هیستر زیس 6 درجه ) .

عواملی که باعث تریپ پمپ اینجکشن می شوند :
1-در واحدهای 1.2.3.4.6.7.8 عملکرد سوئیچ فشار MBN12CP001 با 4 ثانیه تاخیر باعث تریپ پمپ اینجکشن می شود .
2- در واحد 5 عملکرد همزمان سوئیچ های فشار 002-MBN12CP001 با 4 ثانیه تاخیر باعث تریپ پمپ اینجکشن می شود .
3- در واحد 3 عملکرد سوئیچ های فشار MBN12CP001- MBN12CP002
و ترانسمیترفشار MBN12CP101 ( کمتر از 1.5 ) با 4 ثانیه تاخیر باعث تریپ پمپ اینجکشن می شود .
4- عملکرد سوئیچ دمای MBN12CP001 فقط باعث ظاهر شدن آلارم
FO SUPPLY FAULT بر روی تایل پانل می شود و باعث تریپ پمپ نمی شود .