استاندارد بین المللی سیستم مدیرت یکپارچه IMS
استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015
استاندارد بین المللی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001-2015
استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغل ISO 45001-2018
کسب رتبه برتردر ارزیابی شرکت تولید نیروی برق حرارتی کشور درعرصه پژوهش و فناوری سال 98 از سوی وزارت نیرو
کسب رتبه برترحداکثر آمادگی تولید شرکت های مدیریت تولید برق کشور در سال 98 از سوی وزارت نیرو
کسب رتبه سوم در بین نیروگاه های کشور در حوزه HSE سال 97 از سوی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی کشور
کسب رتبه دوم ارزیابی عملکرد سال 97 شرکت های مدیریت تولید برق کشور از سوی وزارت نیرو
کسب جایگاه برتر در ارزیابی سال 97 در بهره گیری از خدمات اکترونیکی در بین شرکت های مدیریت تولید برق کشور از سوی وزارت نیرو
کسب رتبه برترحداکثر آمادگی تولید شرکت های مدیریت تولید برق کشور در سال 96 از سوی وزارت نیرو
کسب رتبه برتردر ارزیابی شرکت تولید نیروی برق حرارتی کشور درعرصه پژوهش و فناوری سال 95 از سوی وزارت نیرو
کسب رتبه برتر ارزیابی فعالیت های آماری شرکت های مدیریت تولید برق کشور در سال 94 از سوی شرکت توانیر

صفحات