توصیه بهره برداری

هنگام استارت واحد گازی ، مراحل استارت SFC به شرح زیر می باشد :
1-در استپ 3 ابتدا فرمان SFC  prepared ، از سمت DCS برای SFC  فرستاده می شود . اگر پنجره SFC  prepared باز شود آیکون مربعی در حالت yes قرار می گیرد که نشان دهنده ارسال فرمان برای  SFC می باشد .
2- پس از دریافت فرمان توسط   SFC ، فن های SFCروشن می شوند و سکسیونر GS003 مربوط به واحد روی باس SFC   همچنین بریکر خروجی SFC  انتخابی  بسته می شود . و فید بک SFC prepared برای   DCS فرستاده می شود . در اینحالت در پنجره SFC  prepared  آیکون مثلثی در حالت yes قرار می گیرد و نشان دهنده دریافت فید بک آن روشن می شود .
3- سکسیونر  SFC داخل بریکر ژنراتور  CJN01 GS004  بسته می شود نشان دهنده دریافت و فید بک بسته شدن آن نیز روشن می شود .سپس فیدبک کلی استپ 3 دریافت خواهد شد و واحد به استپ بعد می رود.
4- در استپ 6  ، بریکر incoming       SFCبسته و همزمان تحریک و  SFC روشن می شوند و واحد شروع به دور گرفتن می کند .
توجه : هنگام استارت در استپ 3  در صورتی که فیدبک  SFC preparedدریافت   نشد . قبل از تمام شدن زمان استپ ، می توان با برداشتن فرمان SFC prepared و فرمان مجدد به ان ،سیگنال فیدبک را دریافت کرد . (( چندین مرتبه این کار تا دریافت سیگنال انجام شود . )).
جزئیات کامل مراحل استارت sfc در فایلی در شبکه shiftbahrebardari با نام sfc تهیه شده توسط آقای مهندس رستمی جهت مطالعه همکاران وجود دارد.

موضوع : برق دار كردن ترانس اصلي واحدهاي گازي
در مواردي بعداز انجام مراحل برق دار كردن ترانس BAT وارسال فرمان بسته شدن از سمت DCS ، بريكر ADA بسته نشده وآلارمي مي شود. در اين حالت بعداز كنترل مراحل و اطمينان از صحيح بودن روش برق دار كردن، فرمان بسته شدن مجدداٌ داده شود و در صورت بسته نشدن بريكر ADA ، مشكل از بريكر واز سمت پست 230KV مي باشد.
لذا از پرسنل پست خواسته شود كه سيكسيونرهاي دو طرف بريكر ADA باز شده سپس يك مرتبه بصورت دستي درحالت تست بريكر بسته وباز شود. بعد سكسيونرها بسته وشرايط پست نرمال شود و سپس اقدام به برق دار كردن ترانس اصلي كنيد.
مشكل بالا در واحدهاي گازي GT16,GT18 مشاهده شده وبعداز انجام كار بالا مشكل برطرف گرديد.

در صورت بي برق شدن باس MV واحد بخار ابتدا پمپهاي CEP از حالت اتومات خارج گردد و پس از نرمال شدن شرايط يكي از پمپهاي مذكور بصورت دستي استارت شود و در صورتي كه از حالت اتومات خارج نشود همزمان با برقدار كردن باس MV  ،  CE پمپ با خروجي باز استارت       مي شود .