توصیه بهره برداری

موضوع : سیل ایر فن seal air fan
جهت جلوگیری از ورود گازهای داغ به سمت بویلر در زمان بسته بودن دایورتر و یا جلوگیری از خروج گازهای داغ به سمت اگزوز واحد گازی در زمان باز بودن دایورتر از سیستمی به نام سیل ایر فن استفاده شده است که قسمتهای اصلی آن عبارتنداز :

1- صفحات فلزی نصب شده در چهار طرف دایورتر ورودی بویلر اگزوز واحد گازی در جائیکه دایورتر قرار می گیرد . که در شکل این صفحات فقط در یک طرف نشان داده شده اند .
2- فنها
3- ولوها
1-    صفحات فلزی
صفحات نصب شده بر روی  دایورتر با شماره های 1 تا 3 ورودی بویلر با شماره های 5و 4و اگزوز واحد گازی با شماره های 7 و 6 با اندازه های نشان داده شده مشخص شده اند ( اندازه ها بر اساس متر و با مقیاس 10برابر نشان داده شده اند .
بستن دایورتر
در این حالت در اثر حرکت دورانی حول لولا ها صفحه شماره 3 بعلت هم اندازه بودن با صفحه شماره 4 از مقابل آن گذشته و به صفحه شماره 5 رسیده و بعلت اختلاف اندازه آنها به میزان 10cm  همپو شانی انجام می دهد و در این حالت صفحه شماره 2 نیز به شماره 4 رسیده و بعلت اختلاف اندازه آنها به مقدار 10cm صفحه شماره 2 بر روی صفحه شماره 4 همپوشانی انجام می دهد که این موارد در صفحه شماره 2 که بسته بودن دایورتر را نشان می دهد مشخص می باشد که یک فضای خالی بین دایورتر و بویلر انجام شده که با هوای فشرده از سمت فنها این فضا پر شده و اجازه ورود گازهای داغ از سمت واحد گازی به سمت بویلر را نمی دهد .
باز شدن دایورتر  :
در هنگام باز شدن دایورتر جهت سل کردن اگزوز واحد گازی نیز از صفحات نشان داده شده استفاده که با حرکت دورانی دایورتر بسمت بسته شدن صفحه شماره 1 بعلت هم اندازه بودن با صفحه یا صفحه شماره 6 از مقابل ان گذشته و با صفحه شماره 7 بعلت اختلاف اندازه آنها به میزان 10cm همپو شانی انجام داده و صفحه شماره 2 نیز به صفحه شماره 6 رسیده و باز بعلت اختلاف اندازه به میزان 10cm همپوشانی انجام شده و یک فضای خالی بین دایورتر و اگزوز ایجاد شده که توسط هوای فشرده پر می شود و از خروج گازهای داغ به سمت خروجی اگزوز جلوگیری می کند .
2-    فنها
برای تولید هوای فشرده ار دو فن که یکی در حالت stand by قرار دارد استفاده شده که را تولید می کند
3-ولوها
که چگونگی باز و بسته شدن آنها در جدول زیر نشان داده شده .

موضوع : واحد 6
تغییرات انجام گرفته توسط آنسالدو بر روی واحد GT16  جهت افزایش تولید 9MW نسبت به حالت قبل  :
1) افزایش دمای ورودی به توربین از 1060 به cْ 1075  که برای این منظور تغییرات زیر صورت گرفته است :
A : تعویض فلیم تیوب و استفاده از پوشش TBC بر روی سگمنتها و اینزرتها
B : تعویض میکسینگ چمبرها
C : تعویض اینرکیسینگ و استفاده از پوشش TBC بر روی قسمت هاب آن
D : تعویض پره های ثابت و متحرک ردیف اول و استفاده از پوشش TBC بر روی پره های ثابت ردیف اول
E : تعویض و تغییر برنرهای پرمیکس به RH3
2) افزایش دبی هوای ورودی به محفظه احتراق که برای این منظور تغییرات زیر صورت گرفته است :
A : تعویض و تغییر پره های IGV
B : تعویض و تغییر پره های ثابت ردیف اول و شانزدهم کمپرسور
C : تعویض و تغییر پره های متحرک ردیف اول و دوم کمپرسور
TBC)Thermal  Barrier coating):
TBC : پوشش سرامیکی سفید رنگی که آلیاژ اصل آن زیرکونیا می باشد که در مقابل خوردگی مقاوم و ضریب انتقال حرارتی آن بسیار پایین بوده که دمای فلز زیر آن cْ150 پایین تر از سطح آن می باشد . که بر روی coating قرار می گیرد .

مواردیکه در بازدید از محوطه ژنراتور واحدهای بخار می بایست چک شوند :
1-    نظافت محوطه
2-    چک کردن زغالهای تحریک
3-    بسته  بودن زغالهای تحریک
4-    نشت آب از ولوهای کولرهای ژنراتور
5-     در مدار بودن Air prier  زمانی که واحد از مدار خارج است .
6-     صداهای غیر عادی زنراتور
7-    وضعیت ارت روتور
8-    وضعیت فیلترهای make up  ژنراتور

مواردیکه در بازدید از اتاق پروتکشن واحدهای بخار می بایست چک شوند :
1-    وضعیت تهویه اتاق
2-    روشنایی
3-    نضافت محوطه
4-    وضعیت آلارم در تابلوها

اگر بعد از شات دان یا تریپ واحدهای گازی یکی  یا هر دو شاترینگ به طور کامل (100درصد) باز نشود واحد قابلیت استارت مجدد با سوخت مایع را از دست می دهد ، لذا همکاران محترم دقت نمایند که بعد از شات دان یا تریپ واحدها حتما شاترینگها به طور کامل باز شوند و در صورت باز نشدن به صورت local  آنها را باز نمایند و اگر مشکل داشتند مجوز کار صادر و پیگیری نمایند که مشکل مربوطه حل شود تا در زمان استارت واحد محدودیت استارت با سوخت مایع وجود نداشته باشد .