مقام سوم تیم بسکتبال نیروگاه

کسب مقام سوم مسابقات بسکتبال دراستان یزد توسط تیم نیروگاه کرمان