شعار کیفیت

شعار کیفیت

كیفیت تنها شعار نیست ، بلكه اعتقاد است.
كیفیت و بهره وری دو اصل جداناپذیر
كیفیت به آسانی بدست نمی آید.
دسترسی به كیفیت نیازمند همكاری مشترك و همگانی است.
ایا آنچه كه می شنوید دقیقا آنرا به واحدهای زیر دست انتقال می دهید؟
مستند سازی كاغذ بازی نیست بلكه تدوین سیستم است.
تضمین كیفیت و حفظ ایمنی با استقرار سیستم كیفیت تحقق می یابد.
دسترسی به اهداف بالاتر با پشتیبانی مدیریت امكان پذیر خواهد بود .
كیفیت نتیجه مداوم و مستمر است.
آیا می دانید خط مشی كیفیت شركتمان چیست ؟
نظم و ترتیب اساس خانه تكانی صنعتی
همه كاركنان می توانند در ارائه ایده های نو و بهبود كیفیت نقش مثبتی داشته باشند.
ما در باره كیفیت با مشتریان و تامین كنندگان خود زبان مشتركی داریم .
مشتریان دوستان بلند مدت ما هستند نه دوست یكبار خرید.
هریك از ما بطور جمعی و فردی متعهد به كیفیت هستیم.
كیفیت هدف مشترك ماست و بطریقی بیان شده كه همه آن را می فهمند.
ما معتقدیم كه كیفیت با پیگیری از خطا ها بدست می آید.
ما كیفیت را در فرآیند كار ایجاد می كنیم نه با بازرسی نهایی كه ممكن است خیلی دیر شود.
آگاهی كاركنان نسبت به فرهنگ كیفیت عاملی موثر در موفقیت سازمان
آموزش كیفیت سرمایه گذاری برای همه نسلها
كیفیت را پایانی نیست.
مدیریت كیفیت جامع یعنی رضایت مشتریان ، كاركنان و مدیریت
آگاهی كاركنان نسبت به فرهنگ كیفیت عاملی موثر در موفقیت سازمان
كیفیت یعنی مشتری برگردد نه كالا
استقرار و توسعه سیستم كیفیت زیر بنای هرگونه توسعه صنعتی و اقتصادی