پخش تصاویری از نیروگاه شهید سلیمانی کرمان (شبکه تماشا -برنامه زنده ایران ما - 29 فروردین99 )