گزارش صدا و سیمای مرکز کرمان از روند فعالیتهای نیروگاه شهید سلیمانی در حوزه حمایت از نظام سلامت با تولید و توزیع رایگان محلول ضد عفونی