گزارش خبری صدا و سیمای کرمان در خصوص تولید و مدیریت مصرف برق در جهت همکاری با کادر درمان در ویدئو گذاشته شود

تاریخ درج خبر: 99/05/04