آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره 1402/05
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
اياب و ذهاب پرسنل روزكار و شيفت نیروگاه سیکل ترکیبی شهید قاسم سلیمانی کرمان
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل000،000، 800، 2 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانتنامه و یا به حساب شرکت مدیریت تولید برق کرمان واریز و در سامانه دولت ثبت و اصل آن را به آدرس شرکت مدیریت تولید برق کرمان ارسال نمایند.
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
از ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 1402/02/21
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
000، 872 ریال واریز به حساب 1015805972 و یا شماره شبا 420700001000221580597002 IR نزد بانک رسالت شعبه بلوار جمهوری اسلامی کرمان به نام شرکت مدیریت تولید برق کرمان و بارگذاری فیش از طریق سامانه ستاد ایران.
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1402/03/17
توضیحات:

جهت مشاهده آگهي و خلاصه اسناد به سايت هاي tender.tpph.ir, kpp.co.ir و پايگاه ملي مناقصات كشوربه آدرس iets.mporg.ir مراجعه و براي كسب موارد بازرگاني با شماره تلفنهاي 4-32521221-034 داخلي 2065 آقاي نورالديني و شماره مستقیم 33372972-034 آقاي يزداني و همچنين نمابر 92-33372990-034 تماس حاصل فرماييد.
مرکز  تماس 41934- 021 – دفتر ثبت نام 85193768- 88969737-  021 

 

 

برای دریافت اسناد مناقصه ثبت نام کنید

در صورت عضویت در سایت وارد شوید