مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 1400/18
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
جذب پرسنل خدماتی
نوع مناقصه/ مزایده:
عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
مبلغ سپرده شركت در مناقصه معادل 174،544،104،4 ريال است كه بايستي به يكي از روشهاي ذيل در پاكت الف به دستگاه مناقصه گذار تسليم گردد.
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 1400/06/18 لغايت 1400/06/27 با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفي نامه كتبي
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
872000 ريال واريز به حساب جاري شماره 1015805972 بانك رسالت شعبه بلوار جمهوري اسلامي كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
زمان تحويل پاكات پيشنهادي : تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/07/10 -زمان گشايش پاكات پيشنهادي: ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 1400/07/11 مي باشد كه حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه و گشايش پيشنهادات آزاد مي باشد.
توضیحات:

جهت مشاهده آگهي و خلاصه اسناد به سايت هاي tender.tpph.ir, kpp.co.ir و پايگاه ملي مناقصات كشوربه آدرس iets.mporg.ir مراجعه و براي كسب موارد بازرگاني با شماره تلفنهاي 4-32521221-034 داخلي 2065 آقاي نورالديني و شماره مستقیم 33372972-034 آقاي يزداني و همچنين نمابر 92-33372990-034 تماس حاصل فرماييد.

برای دریافت اسناد مناقصه ثبت نام کنید

در صورت عضویت در سایت وارد شوید