آگهي تجدید مرحله دوم مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره 1401/22
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان در نظر دارد ایاب و ذهاب پرسنل روزکار و شیفت خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره سیستمی 2001095403000005، طبق شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
نوع مناقصه/ مزایده:
مناقصه عمومي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 000، 800، 477، 1 ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
روز دوشنبه مورخ 1401/08/09
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
872،000 ریال واریز به حساب جاری شماره 1015805972 بانک رسالت شعبه بلوار جمهوری اسلامی کرمان به نام شرکت مدیریت تولید برق کرمان و بارگذاری فیش از طریق سامانه ستاد.
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25
توضیحات:

جهت مشاهده آگهي و خلاصه اسناد به سايت هاي tender.tpph.ir, kpp.co.ir و پايگاه ملي مناقصات كشوربه آدرس iets.mporg.ir مراجعه و براي كسب موارد بازرگاني با شماره تلفنهاي 4-32521221-034 داخلي 2065 آقاي نورالديني و شماره مستقیم 33372972-034 آقاي يزداني و همچنين نمابر 92-33372990-034 تماس حاصل فرماييد.

 

برای دریافت اسناد مناقصه ثبت نام کنید

در صورت عضویت در سایت وارد شوید