مناقصه پرسنل خدماتی
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار:
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه/ مزایده:
مناقصه عمومي یک مرحله اي پرسنل خدماتی
نوع مناقصه/ مزایده:
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده:
کیلومتر 20 اتوبان کرمان-رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان - اداره تدارکات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده:
2860000000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
وقت اداري 99/06/29لغايت 99/07/05
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده:
872000
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده:
ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/07/20-كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان- نيروگاه سيكل تركيبي شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني - اداره تداركات و انبار
توضیحات:

محل خريد و تحويل اسناد ، اداره تداركات شركت مديريت توليد برق كرمان واقع در كيلومتر 20 اتوبان كرمان- رفسنجان نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي 4-32521221 – 034 داخلي 2078 يا 58120355-034 تماس حاصل فرماييد.