در فرآیندهای نیروگاهی به دلیل حساسیت در کار اکثر تجهیزات از قبیل پمپ ها،فن ها،الکتروموتورها،ولوها،کنترل ولوها و... به صورت دوبل طراحی شده اند

تاریخ درج خبر: 
پنج شنبه, October 19, 2017
چکیده: 

که در لحظه،  یک تجهیز در سرویس و تجهیز دیگر به صورت آماده بکار می باشد.و برای این که از تجهیزات دوبل به صورت یکسان استفاده شود و

در فرآیندهای نیروگاهی به دلیل حساسیت در کار اکثر تجهیزات از قبیل پمپ ها،فن ها،الکتروموتورها،ولوها،کنترل ولوها و...
به صورت دوبل طراحی شده اند که در لحظه،  یک تجهیز در سرویس و تجهیز دیگر به صورت آماده بکار می باشد.وبرای این که از تجهیزات دوبل به صورت یکسان استفاده شود و ساعت کارکرد تجهیزات دوبل به یک مقدار بماند طبق برنامه ماهیانه، بهره برداری اقدام به تغییر تجهیز در سرویس با تجهیز آماده بکار  می نماید که اصطلاحا به این فرآیند چنج اور تجهیزات دوبل گفته می شود.
بهمین منظور چنج اور تجهیزات دوبل مربوط به شهریور ماه ، برای هشت واحد گازی و چهار واحد بخار نیروگاه کرمان در طی چهار روز با تلاش و دقت همکاران اتاق کنترل و سایت بهره برداری این نیروگاه انجام شد.